Terms & Conditions

Niniejszy Regulamin (zwany “Zasady i warunki”) reguluje stosunek prawny zawarty między przedsiębiorcą Morning Ideas s.r.o. z siedzibą w: Klincová 35 Bratislava 821 08, a użytkownikami platformy handlowej www.mobileshop.eu .

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dotyczące dostępu i korzystania ze strony internetowej. Dokument ten jest prawnie wiążącą umową między użytkownikiem strony internetowej (określango jako Ty, Twój, Użytkownik) oraz Morning Ideas s.r.o. (określanego jako Sprzedawca).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi, podstawowymi zasadami, które regulują sposób korzystania z witryny internetowej jak i dostęp do niej. Należy również pamiętać, że korzystanie z witryny internetowej lub dostep do niej stanowi bezwarunkową zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków, mimo iż można oznaczyć konkretną cześć owej strony i tym samym ominąć tę umowę.

KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ, ZGADZASZ SIĘ Z NIENIJESZYMI WARUNKAMI I ZASADAMI. JEŚLI SIĘ Z NIMI NIE ZGADZASZ, NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo, wg własnego uznania do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszych warunków bez uprzedniego poinformowania o fakcie, poprzez aktualizację tego ogłoszenia. Wszelkie opublikowane zmiany obowiązują natychmiast, a dalsze korzystanie z treści i usług MobileShop.eu stanowi Twoją zgodę na wszystkie aktualizowane warunki w całości. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie niniejszych warunków ogólnych i wszelkich zmian. Dalsze korzystanie ze strony, po opublikowaniu zmian, oznacza, że akceptujesz i zgadzasz się na zmiany. Tak długo jak przestrzegane będą niniejsze warunki, MobileShop.eu zapewni Ci osobisty, niewyłączny, ograniczony, nieprzenośny przywilej na wejście i korzystanie z witryny.

 I ZASTOSOWANIE WARUNKÓW

Użytkowanie i dostęp to tej strony internetowej jak i dokonywanie zakupów, składanie zamówień i innych czyności w tej witrynie internetowej (zwanej łącznie „Witryną”) podlegają wszystkim warunkom związanym z niniejszym regulaminem użytkowania, a także polityką prywatności oraz wszelkim innym zasadom i warunkom Witryny, które mogą być publikowane przez MobileShop.eu od czasu do czasu. W międzyczasie w odniesieniu do Twoich zakupów i transakcji na stronie, warunki obowiązujące między Tobą, jako kupującym, a MobileShop będą dla Ciebie wiążące. Dlatego zaleca się, uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania z usługi oraz wszelkimi dodatkowymi warunkami i informacjami, w tym z polityką prywatności.

Jeśli MobileShop opublikował bądź dostarczył tłumaczenie warunków z języka angielskiego, zgadzasz sie z faktem, że jest to tłumaczenie wyłącznie dla wygody użytkownika, i że wersja angielska będzie regulowała zasady korzystania z witryny.

 II KORZYSTANIE Z WITRYNY

Akceptując niniejsze warunki korzystania ze strony internetowej lub dostepu do niej, oświadczasz, że jesteś (a) osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, mogącą tworzyć prawnie wiążącą umowę, lub w przypadku gdy nie masz pełnej zdolności prawnej, to że otrzymałeś zgodę od rodziców lub innego przedstawiciela prawnego, a zatem jesteś zaszobowiązany na mocy niniejszych warunków ogólnych i (b) możesz otrzymywać jakiekolwiek produkty. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą sekcją (lub nie możesz jej przestrzegać), nie korzystaj z tej witryny.    

Wszystkie informacje dotyczące rozliczeń i rejestracji podane na stronie internetowej muszą być zgodne z prawdą i dokładne. Każdy użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialnośc za informacje i treści zamieszczane na stronie. Podanie niedokładnych bądź nieprawdziwych infomacji stanowi naruszenia niniejszych warunków, a użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone MobileShop lub jakiemukolwiek innemu użytkownikowi lub innej osobie postronnej.

Wszystkie materiały, w tym obrazy, teksty, ilustracje, projekty, ikony, fotografie, programy i materiały pisane, które są częścią niniejszej witryny (zwane łącznie „treściami”) są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik może kopiować i pobierać treści i inne materiały ze strony wyłącznie do użytku własnego. Użytkownik nie może reprodukować, powielać, publikować, rozpowszechniać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, sprzedawać lub uczestniczyć w jakiejkolwiek sprzedaży lub wykorystwać w jakikolwiek sposób, w całości czy w części, jakiejkolwiek treści z witryny. Zawartość nieniejszej strony może być używana wyłącznie jako zasób w celu zakupów. Jakiekolwiek inne wykorzystanie, w tym reprodukcja (z wyjątkiem przypadków opisanych powyżej), modyfikacja, dystrybucja, ponowna publikacja treści ze strony bez uprzedniej pisemnej zgody MobileShop jest surowo zabronione.

MobileShop zastrzega sobie prawo do zatrzymania działania strony lub jej części w każdej chwili bez uprzedzenia. Witryna nie musi być dostępna przez cały czas. MobileShop ma prawo do podtrzymywania i aktualizacji strony, a Użytkownik nie ma prawa do kompensaty z tego powodu.

 Podczas uzyskiwania dostępu do strony, lub podczas korzystania z usług, nie powinieneś: 

 1. Publikować lub przesyłać fałszywych, niedokładnych, wprowadzających w błąd lub oszczerczych treści (w tym również podczas rejestracji oraz na blogu MobileShop);
 2. Naruszać jakichkolwiek praw, przepisów, dobrych obyczajów, praw stron trzecich, niniejszych zasad i warunków, takich jak prawa własności intelektualej stron trzecich;
 3. Nie dokonywać zapłaty za zamówiony towar i produkty przez Ciebie;
 4. Manipulować procesem fakturowania w MobileShop bądź nie dostarczyć należnych płatności do MobileShop;
 5. Podważać opinii i wiadomości zwrotnej oraz ocen;
 6. Rozpowszechniać spam, masową komunikację elektroniczną, łańcuszki lub piramidy na stronie;
 7. Rozpowszechniać wirusów lub innych technologii, które mogłyby zaszkodzić MobileShop, lub interesom innych użytkowników;
 8. Używać jakichkolwiek zautomatyzowanych środków dostepu do strony, i zbierać jakichkolwiek danych za pomocą metod automatycznych (w tym do zbierania botów, robotów pająków, skryptów lub innych automatycznych urządzeń lub programów) ani używać technik pobierania danych lub treści z witryny, które w jakikolwiek sposób mogłyby wpłynąc na stronę;
 9. W przeciwnym razie ponosisz odpowiedzialność w stosunku do strony lub MobileShop.

 MobileShop zastrzega sobie prawo do ograniczenia, rozwiązania i odmowy prawa do korzystania lub dostępu do strony internetowej dowolnemu użytkownikowi z dowolnego powodu, w tym, między innymi, z powodu naruszania praw własności intelektualnej stron trzecich, naruszenia niniejszego regulaminu, naruszenia dobra osób, zniesławienia, które mogą wpłynąć na dobre imię MobileShop w jakikolwiek sposób. Każdy użytkownik niniejszym zgadza się również, że w żadnym wypadku MobileShop nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec jakiegokolwiek użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej za niemożność korzystania lub brak dostępu do witryny.

 III KONTA, HASŁA I BEZPIECZEŃSTWO

Aby dokonać zakupu na stronie, strona może wymagać założenia konta (wraz z identyfikatorem ID i hasłem do MobileShop). Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji przechowywanych na koncie, w tym hasła, jak i zadbania o to, aby wszystkie działania podejmowane w ramach konta odbywały się w sposób bezpieczny i poufny. Użytkownik zgadza się na natychmiastowe powiadomienie MobileShop o każdym nieuprawnionym użyciu jego konta lub hasła, lub o każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez MobileShop lub jakiegokolwiek innego użytkownika lub odwiedzającego witrynę, jęsli ktoś inny użyje Twojego identyfikatora, hasła lub konta w MobileShop wynikającego z niedbałego zachowania poufności danych konta.

Użytkownik nie może używać niczyich danych podczas rejestrowania konta, hasła i identyfikatora ID w żadnym momencie, bez zgody tej osoby. MobileShop nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody wywołane nieprzestrzeganiem tych zobowiązań.

Każdy Użytkownik reprezentuje warranty i zgadza się, że (a) informacje, niezależnie od tego, czy zosttały podane podczas rejestracji, czy później, w czasie dalszego użytkowania strony, są prawdziwe, aktualne i kompletne oraz (b) użytkownik ma za zadanie dochować i zadbać o to, aby wszystkie zmiany dotyczące informacji były prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne.

IV OPINIE, KOMENTARZE, KOMUNIKACJA I INNE TREŚCI

Użytkownicy tej strony mogą publikować opinie, komentarze i inne treści, wysyłać wiadomości, zgłaszać sugestie, pomysły, komentarze, pytania czy inne informacje, tak długo, dopóki nie są one nielegalne, obsceniczne, obraźliwe, zniesławiające, naruszające prywatność, naruszające prawa własności intelektualnej lub w inny sposób szkodliwe dla stron trzecich lub budzące zastrzeżenia czy zawierające wirusy programowe, kampanie polityczne, treści nagabywania komercyjnego, łańcuszki, masowe wiadomości, i ogólnie ujęty spam. Użykownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod inną osobę lub podmiot ani w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek treści.

W przypadku gdy Użytkownik napisze własny tekst, lub doda inne treści na stronę, treści te nie mogą naruszać ani zachęcać do łamania prawa lub interesu osób trzecich, wywoływać w jakikolwiek sposób aktywności niebezpiecznych, zagrażających życiu lub zdrowiu lub będących w sprzeczności z zasadami przywoitości i dobrych manier, zawierających wulgranych, agresywnych, rasistowskich, i generalnie niedopuszczalnych treści.

MobileShop zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego powiadomienia i bez zwrotu pieniędzy za aplikacje, do eliminowania treści, które nawet w niewielkim lub niepełnym stopniu nie spełniają warunków określonych w niniejszym regulaminie, które mogłyby zaszkodzić reputacji MobileShop, jego produktów i/lub usług i/lub których publikacja i/lub rozpowrzechnianie może naruszać interesy MobileShop. MobileShop zastrzega sobie również prawo bez jakiejkolwiek rekompensaty do żądania usunięcia takich treści, które nawet w nieznacznym stopniu bądź częściowo naruszają postanowienia określone w niniejszym Regulaminie, które mogłyby zaszkodzić dobrej reputacji MobileShop, jego produktów, i/lub usług, których publikacja i/lub rozpowszechnianie może naruszać zobowiązania umowne i interesy MobileShop.

Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za treści dodawane do witryny, za ich zgodnośc z przepisami, z prawem i interesami stron trzecich oraz postanowieniami niniejszego dokumentu. MobileShop nie ponosi odpowiedzialności za takie treści.

 V ZAKUPY NA STRONIE

Użytkownik zgadza się, że wszystkie działania, które mają miejsce w ramach Identyfikatora ID w MobileShop (w tym, nieograniczona ilość kliknięć w celu zaakceptowania dodatkowych warunków, subskrypcje, dokonywanie płatności za produkty, wysyłanie wiadomości e-mail z ostatniego adresu mailowego czy wysyłanie SMS-ów) zostaną uznane za autoryzowane przez Ciebie.

Potwierdzając zakup po dokonanym procesie sprawdzania, zgadzasz się zaakceptować i zapłacić za zakupiony przedmiot. Zdajesz sobie sprawę, że jakiekolwiek opóźnienie w procesie płatności za dostawę może stanowić naruszenie umowy, a Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za takie naruszenie.

Każdy Użytkownik rozumie i zgadza się, że cena podana przy produkcie na stronie i / lub cena zapłacona za produkt obejmuje prowizję należną do MobileShop. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT (w stosownych przypadkach) według aktualnej, obowiązującej stawki. MobileShop zastrzega sobie prawo do wyrażenia ceny z VAT.

MobileShop ma prawo do poprawiania błędów na stronie, w tym błędów dotyczących ceny. W przypadku pomyłki przy napisanej cenie, MobileShop anuluje zamówienie i powiadomi Użytkownika tym fakcie. W przypadku, gdy płatność została już przekazana przez Użytkownika, MobileShop zwraca płatność w ciągu 30 dni. W takim przypadku Użytkownik ma prawo do złożenia nowego zamówienia na Stronie.

MobileShop zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie z prawem i praktyką biznesową. Ceny są zasadniczo podawane w EURO (EUR). Cena może być pokazana w celach informacyjnych w innych walutach niż EURO. MobileShop nie ponosi odpowiedzialności za wahania kursów walut. Cena w euro jest ceną produktu; inne waluty są pokazane wyłącznie dla informacji Użytkownika. Prosimy zwrócić uwagę na szczegóły transakcji, ponieważ łączna cena może obejmować ubezpieczenie, koszty wysyłki i inne wydatki, za które jesteś odpowiedzialny.

 VI WARUNKI PŁATNOŚCI

Po potwierdzeniu transakcji w Witrynie użytkownik wyraża zgodę na związanie się tą transakcją i zapłatę za nią. 

 1. Jeśli zamówisz coś, co stanie się niedostępne, zanim zostanie Ci dostarczone, to otrzymasz zwrot kosztów zakupu.
 2. Klient może być poinformowany o dodatkowych warunkach związanych z konkretnym zakupem przed potwierdzeniem transakcji (np. Warunki dostawy dla dóbr materialnych). Te dodatkowe warunki będą również regulować tę transakcję.
 3. W przypadku każdego zamówienia, którego kwota przekracza określoną sumę ustaloną przez MobileShop, MobileShop może zażądać dodatkowej identyfikacji i dowodu adresu dostawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób. Te środki bezpieczeństwa są świadectwem naszej chęci ochrony klientów przed potencjalnymi oszustwami. Do czasu spełnienia dodatkowych wymogów identyfikacyjnych, MobileShop nie ma obowiązku wysyłania zamówienia. W przypadku, gdy warunek dodatkowej identyfikacji Użytkownika nie zostanie spełniony w ciągu 15 dni, MobileShop ma prawo anulować zamówienie. Opcje płatności na MobileShop są następujące: (chyba że istnieją inne specjalne warunki):
 • Przelew Bankowy
 • Płatność przez PayPal
 • Gotówką za pobraniem
 • Kartą Kredytową

Nie wszystkie metody płatności są dostępne dla wszystkich produktów sprzedawanych na naszej stronie internetowej.

Płatność kartą kredytową i gotówką przy odbiorze ograniczona jest do pewnej kwoty, więc te opcje mogą nie być dostępne dla większych kwot. Opcja karty kredytowej dostępna jest tylko z adresu IP pochodzącego z kraju UE.

Jeśli wybierzesz Przelew bankowy jako metodę płatności, MobileShop zaoferuje instrukcje dotyczące płatności dla Twojego zamówienia. Po wpłynięciu pieniędzy, która zazwyczaj trwa od dwóch do trzech dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, zamówienie zostaje zatwierdzone. Jeśli płatność trwa dłużej niż trzy dni robocze, należy przesłać dowód wpłaty, aby Twoje zamówienie nie zostało anulowane z powodu niedokonania płatności. Istnieje również taka możliwość, że produkt może zostać wyprzedany w okresie między złożeniem zamówienia a otrzymaniem płatności przez MobileShop.

W przypadku, gdy płatność (przy wyborze przelewu, PayPal lub karty kredytowej) nie wpłynie na konto bankowe sklepu MobileShop w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia, oznacza to, że Użytkownik anulował zamówienie i że nie chce już, aby zamówienie było zrealizowane.

Towar zostanie dostarczony w ciągu 30 dni od otrzymania płatności przez MobileShop lub w przypadku wyboru gotówki za pobraniem 30 dni po złożeniu zamówienia. MobileShop nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w transporcie lub opóźnienia wynikające z nieprawidłowego adresu użytkownika. 

VII LISTA DOSTĘPNYCH PODUKTÓW

Aktualna lista dostępnych produktów na stronie jest zgodna z ilościowym stanem naszych produktów znajdujących się w naszych magazynach.

Aktualną dostępność magazynu dla określonego nabywcy produktu będzie można sprawdzić w momencie złożenia zamówienia (będą to najnowsze informacje - ilości są aktualizowane codziennie).

W przypadku jakichkolwiek zmian lub błędów, które mogą wystąpić poza naszym wpływem i wiedzą, MobileShop nie będzie brał za to odpowiedzialności.

Jeśli zdarzy się, że zamówiony produkt nie jest dostępny w momencie złożenia przez klienta zamówienia, klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub e-mailem. Jeśli zamówiony produkt nadal nie będzie dostępny, klient ma prawo zażądać anulowania zamówienia. MobileShop ma prawo anulować zamówienie w przypadku braku towaru w magazynie. 

VIII WYSYŁKA - DOSTAWA - KOSZTY DOSTAWY

MobileShop jest oficjalnym partnerem GLS - największej na świecie firmy kurierskiej. Przesyłki będą naliczane zgodnie z  aktualnymi opłatami i opłatami tych profesjonalnych firm kurierskich.

Po otrzymaniu produktu, nadzór nad tym, czy dostarczony produkt w pełni odpowiada zamówieniu, należy wyłącznie do Ciebie. MobileShop zdecydowanie zaleca sprawdzenie stanu paczki jeśli występują jakiekolwiek uszkodzenia lub braki w przesyłce.

Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki i stanu towaru przy dostawie, w celu zgłoszenia ewentualnych usterek lub uszkodzeń zamówionych produktów oraz samego opakowania kurierowi. W przypadku, gdy Kupujący ma jakiekolwiek uwagi lub gdy jest zdania, że zawartość została uszkodzona w trakcie transportu, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt kurierowi przy podpisywaniu dokumentu przewozowego. MobileShop nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez przewoźnika.

Kupujący jest zobligowany do wyegzekwowania ewentualnych szkód od przewoźnika i / lub firmy kurierskiej, wpisując ją w dokumentach przewozowych podpisanych zaraz po dostawie. Dalsze skargi nie będą brane pod uwagę.

W przypadku jakichkolwiek szkód, brakującej zawartości lub części zamówienia, jesteś zobowiązany do opisania wszystkiego w wiadomości e-mail i wysłania na adres: warranty@mobileshop.eu w ciągu 3 dni od momentu ptrzymania produktu.

Wysyłka i dostawa produktów, koszty dostawy i ryzyko występujące w tym okresie są po Twojej stronie.

Od momentu, gdy paczka opuszcza nasz magazyn, MobileShop nie może ponosić odpowiedzialności za czas dostawy, szkody i / lub inne okoliczności, które mogą wystąpić podczas transportu.

MobileShop oferuje możliwość ubezpieczenia całej paczki wysyłanej na Twoj adres. Jeśli przesyłka została odesłana (z dowolnego powodu) z powrotem od klienta, ubezpieczenie nie obejmuje takiej  przesyłki.

Informacje na temat szacowanego czasu dostawy można znaleźć na stronie podczas składania zamówienia. Szacowany czas dostawy jest podany jedynie w celu informacyjnym i nie jest on wiążący. MobileShop dostarcza wszystkie zamówienia w ciągu najbliższych 30 dni po otrzymaniu płatności lub w przypadku płatności za pobraniem po złożeniu zamówienia.

MobileShop w przypadku, gdy płatność zostanie potwierdzona do CET 12 AM, przetworzy zamówienie tego samego dnia, jeśli produkt jest dostępny w magazynie. Szacowany czas dostawy zamówionych produktów liczony jest od momentu rozpoczęcia przygotowań przesyłki. Przygotowywanie zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku.

W przypadku, gdy zamówionego produktu nie ma w magazynie, czas dostawy będzie przedłużony, a MobileShop daje kupującemu możliwość usunięcia lub anulowania zamówienia.

Każda przesyłka jest dostarczana na adres podany przez Ciebie przy składaniu zamówienia, MobileShop ma prawo poprosić o dowód adresu w celu uniknięcia wszelkiego rodzaju oszustw lub nadużyć. MobileShop nie rozpocznie przygotowania Zamówienia, dopóki nie otrzyma takowego dowodu. Jeśli odpowiedni dowód nie zostanie dostarczony w ciągu 5 dni od złożenia wniosku, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

Po otrzymaniu przesyłki, klient zobowiązany jest upewnić się, że na opakowaniu nie ma żadnych uszkodzeń. W przeciwnym razie klient zobowiązany będzie do złożenia pisemnego protokołu z zażaleniem w biurze firmy transportowej w terminie określonym przez prawo.

W momencie, gdy produkt opuszcza magazyn, odpowiedzialność przechodzi na drugą stronę określoną w niniejszej umowie. MobileShop nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie produktów. W takim przypadku masz prawo do rozwiązania lub anulowania zamówienia, mogąc jednak zaakceptować nowe warunki dostawy, ale w żadnym wypadku nie masz prawa żądać odszkodowania, odsetek lub zwrotu pieniędzy za jakiekolwiek opóźnienia.

W przypadku, gdy zamówiony produkt nie zostanie dostarczony w określonym czasie, MobileShop musi rozpocząć dochodzenie w firmie transportowej, która była odpowiedzialna za dostarczenie przesyłki. W tym czasie MobileShop nie podejmie żadnych decyzji dotyczących tego konkretnego zamówienia klienta. 

IX POLITYKA REKLAMACJI

Proces reklamacji D.O.A

W przypadku DOA (DOA ang. dead on arrival) masz prawo do zwrotu towaru w ciągu 3 dni. Produkt jest uważany za DOA, jeśli wykazuje objawy awarii sprzętu, uniemożliwiając podstawową obsługę, przy pierwszym użyciu po rozpakowaniu produktu z pudełka. Jeśli uważasz, że Twój produkt to DOA, skontaktuj się z centrum wsparcia MobileShop w ciągu najbliższych 24 godzin od otrzymania paczki. Centrum wsparcia MobileShop dostarczy Ci instrukcje, w celu odesłania nam produktu natychmiast, w tym samym stanie, w jakim go otrzymasz, na własny koszt i ryzyko. Po otrzymaniu przesyłki MobileShop ustali, czy produkt to przypadek DOA i zaoferuje jedną z następujących opcji:

 1. Wymiana: na ten sam produkt, który zamówiłeś, wysyłka na koszt MobileShop. Ponadto MobileShop pokryje koszty zwrotu przesyłki do 20 euro.
 2. Zwrot: otrzymasz całkowity zwrot kosztów, łącznie z wysyłką zwrotną (bez ubezpieczenia). Koszty wysyłki powrotnej podlegają zwrotowi do 20 euro.

Reklamacja jakości produktu

W przypadku reklamacji dotyczącej jakości produktu (problemy z wyświetlaczem, gniazdami, przyciskami sprzętowymi itp.) W ciągu 14 dni kalendarzowych od dostarczenia Produktu, jesteś zobowiązany do skontaktowania się z centrum wsparcia MobileShop w formie pisemnej. Centrum wsparcia MobileShop dostarczy Ci instrukcje wysyłki, aby odesłać nam produkt natychmiast, w tym samym stanie, w jakim go otrzymasz, na własny koszt i ryzyko. Masz prawny obowiązek dbania o produkty, gdy są one w twoim posiadaniu. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie szkody, które wystąpią w Produkcie. Przesyłka zwrotna powinna zawierać całą zawartość pudełka i pisemne szczegóły dotyczące przyczyny zwrotu. Po otrzymaniu Produktu, MobileShop określi stan produktu i zaoferuje jedną z następujących opcji:

 1. Wymiana: ten sam produkt, który zamówiłeś, zostanie wysłany na koszt MobileShop.
 2. Zwrot: kwota zostanie zwrócona bez kosztów ubezpieczenia
 3. Serwis: zostaniesz przekierowany do najbliższego centrum serwisowego (oficjalny serwis marki, oficjalny serwis MobileShop lub inny). Usługa będzie świadczona bezpłatnie.

Reklamacja dostawy produktu

Jeśli zgłaszasz reklamację, z powodu otrzymana innego modelu produktu niż zamówiony, nie otwieraj ani nie używaj dostarczonego produktu. W takim przypadku skontaktuj się z centrum wsparcia MobileShop w ciągu 3 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. Jesteś zobowiązany do skontaktowania się z centrum wsparcia MobileShop w formie pisemnej. Centrum wsparcia MobileShop dostarczy Ci instrukcje wysyłki, aby odesłać nam produkt natychmiast, w tym samym stanie, w jakim go otrzymasz, na własny koszt i ryzyko. Masz prawny obowiązek dbania o produkty, gdy są one w twoim posiadaniu. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie szkody, które wystąpią w Produkcie. Przesylka zwrotna powinna zawierać całą zawartość pudełka i pisemne szczegóły dotyczące przyczyny zwrotu. Centrum wsparcia MobileShop po otrzymaniu paczki zaoferuje Ci następujące opcje:

 1. Wymiana: zamówiony produkt zostanie wysłany na koszt MobileShop
 2. Zwrot: otrzymasz całkowity zwrot kosztów wraz z kosztami wysyłki zwrotnej (bez ubezpieczenia). Koszty wysyłki zwrotnej podlegają zwrotowi do 20 euro.

Ta zasada nie ma zastosowania w przypadku, gdy klient jest odpowiedzialny za błędną interpretację oficjalnych informacji lub gdy opakowanie jest otwierane i używane pomimo oczywistego uszkodzenia. W takim przypadku klient będzie traktowany zgodnie z zasadami dotyczącymi zwrotów.

Zwroty za zamówienia opłacone za pomocą usługi Płatność przy odbiorze są realizowane wyłącznie za pośrednictwem kont PayPal. Koszt usługi za pobraniem nie podlega zwrotowi w przypadku wszystkich rodzajów reklamacji.

Jeśli wszystkie te warunki nie zostaną spełnione, MobileShop nie zaakceptuje twojej reklamacji.

 X ZASADY ZWROTÓW

W przypadku zwrotu, klient jest zobowiązany do odesłania produktu do nas w pierwotnym stanie, pokrywając koszty wysyłki jak i inne koszty wynikające z procesu zwrotu.

Jesteś zobligowany do zwotu urządzenia w takim samym stanie, nieużywanym, w oryginalnym pudełku w jakim zostało ono dostartczone z pełną zawartością (np. Słuchawki, kable, instrukcja itp.). bez zmienionych kodów i numerów seryjnych produktów. Należy dołożyć należytej staranności, aby towary zostały przez nas odebrane i nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Etykiety i cały tekst na etykietach oraz pieczątki od producentów muszą być nienaruszone. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w urządzeniu, dopóki produkt nie zostanie odebrany przez MobileShop. Jeśli nie wypełnisz tego obowiązku, możemy mieć prawo do podjęcia działań przeciwko Tobie w celu uzyskania rekompensaty.

MobileShop zastrzega sobie prawo do zwrotu pieniędzy po 30 dniach od momentu otrzymania przesyłki, opłaconej przez klienta.

Masz prawo do zwrotu towaru lub wymiany go na inny produkt z dowolnego powodu w ciągu 14 dni od dostarczenia produktu. Jeśli zamówiony produkt zostanie zwrócony w identycznym (nienaruszonym) stanie, MobileShop zwróci Ci pełną kwotę ceny zakupu. Otwarte, używane lub produkty o obniżonej jakości będą podlegały dodatkowej ocenie. W zależności od stanu, zwrot zostanie proporcjonalnie zmniejszony. MobileShop stara się opisać wszystkie produkty najdokładniej, jak jest to możliwe. Ponadto, MobileShop nie może zagwarantować, że wszystkie dane podane w opisie produktu są w 100% dokładne, kompletne, niezawodne i bezbłędne. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktów, które Państwa interesują, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta, aby uniknąć późniejszych nieporozumień (dotyczących kolorów, zawartości opakowania, języków, zasięgu sieci itp.). Jeśli kupiłeś produkt i nadal różni się od pożądanego, możesz zwrócić produkt w nieużywanym stanie, korzystając z pełnej dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem. W takim przypadku MobileShop zwróci pieniądze wszystkim swoim klientom w wartości zwróconego sprzętu, ale bez kosztów wysyłki w obie strony - jest to obowiązek klienta.

 Adres pocztowy do zwrotu:

***W ceku uzyskania poprawnego adresu do zwortu prosimy o skontaktowanie się z naszym działem obsługi.

 XI GWARACNJA I SERWIS PO ZAKUPIE

Produkty sprzedawane na stronie klasyfikowane są na dwie kategorie gwarancji:

 GWARANCJA EU-12-24 miesiące „gwarancji producenta” (w zależności od producenta) w Unii Europejskiej, z oryginanym rachunkiem, masz prawo do rocznej usługi w autoryzowanym centrum serwisowym. W przypadku niewłaściwego funkcjonowania produktu bądź niedziałania, produkt jest wysyłany bezpośrednio do autoryzowanego centrum serwisowego. Jeśli autoryzowane centrum serwisowe odmawia przyjęcia produktu do naprawy, produkt zostanie odesłany do Ciebie na Twój koszt.

GWARANCJA SPRZEDAWCY – 24 miesiące bezpłatnej gwarancji świadczonej przez nasz sklep internetowy. Gwarancja Sprzedawcy jest gwarancją wynikającą z pewnych ograniczeń gwarancji producenta lub innych. Gwarancja sama w sobie jest gwarancją wszelkiego możliwego uszkodzenia sprzętu, które uniemożliwia podstawowe działanie, w ciągu 24 miesięcy. Gwarancja sprzedawcy obejmuje takie same kwestie, jak gwarancja EU. MobileShop ma sieć centrów serwisowych w niektórych krajach (Francja i Słowenia). W przypadku braku centrum serwisowego w kraju klienta, klient powinien skontaktować się z Obsługą Klienta na adres warranty@mobileshop.eu, a nasz agent dostarczy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących wysyłki do najbliższego centrum serwisowego. Koszty wysyłki do centrum serwisowego (w jedną stronę) pokrywa klient.

W celu uzyskania informacji w sprawie gwarancji i serwisu po zakupie, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Od poniedziałku do piątku, od 08:30 do 14:30 CET.

GWARANCJA NIE POKRYWA (w obu przypadkach, zarówno GWARANCJA EU jak i GWARANCJA SPRZEDAWCY):

 • Wymiany akcesoriów (baterii, słuchawek, ładowarek, kabli, płyt CD, kart pamięci itp.).
 • Uszkodzeń i innych konsekwencji, które mogą się zdarzyć, jeśli produkt jest używany nieodpowiednio i niewłaściwie. Klientom zaleca się poświęcenie swojego czasu w celu dokładnego zapoznania się z instrukcjami do właściwego użytkowania wszystkich produktów.
 •  Jeśli produkty są przechowywane w sposób nieprawidłowy, a nie zgodnie z poleceniami producenta.
 • Uszkodzeń i innych konsekwencji, które mogą powstać w wyniku napraw lub innych problemów w nieautoryzowanym serwisie.
 • Uszkodzeń i innych konsekwencji wynikających z wpływów zewnętrznych (takich jak wszelkiego rodzaju wypadki lub klęski żywiołowe).
 • Uszkodzeń urządzeń wodoodpornych spowodowanych zanurzeniem w słonej lub chlorowanej wodzie.
 • Uszkodzeń mechanicznych, szkód spowodowanych przez nieprzejęcie odpowiedniej opieki nad towarem
 • Uszkodzeń, o których klient został poinformowany przed wysyłką produktu
 • Uszkodzeń spowodowanych używaniem produktu w nieodpowiednich warunkach
 • Uszkodzeń spowodowanych przez wodę
 • Uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoficjalnych dodatków do produktu, uszkodzeń spowodowanych przez nieprofesjonalny montaż

MobileShop NIE ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy producent lub oficjalne centrum serwisowe odmawia przyjęcia gwarancji z jednego z wyżej wymienionych powodów.

 W przypadku odrzucenia gwarancji producent lub serwis zaoferuje Ci ofertę naprawy produktu. W przypadku odrzucenia tej oferty; producent ma prawo żądać pokrycia kosztów administracyjnych. W przypadku zaakceptowania oferty; jesteś zobowiązany zapłacić producentowi za całkowity koszt naprawy.

W przypadku, gdy gwarancja EU nie obejmuje serwisu naprawczego - problem zostanie rozwiązany przez gwarancję sprzedawcy. Należy skontaktować się z działem obsługi klienta MobileShop, a nasz zespół dostarczy Ci wszelkich instrukcji dokąd wysłać produkt. Po otrzymaniu produktu MobileShop określi jego stan i zaoferuje jedną z następujących opcji:

 Serwis: zostaniesz przekierowany do najbliższego centrum serwisowego (oficjalny serwis marki, oficjalny serwis MobileShop lub inny).

Wymiana: ten sam produkt, który zamówiłeś, zostanie wysłany na koszt MobileShop.

Zwrot: Otrzymasz całkowity zwrot kosztów, łącznie z wysyłką powrotną (bez ubezpieczenia), do 20 euro za przesyłkę.

 Wybór jednej z poniższych opcji należy do MobileShop.

 Ogólna procedura reklamacji

Klient może zgłosić wadę produktu w formie pisemnej opisując ten defekt. W protokole reklamacyjnym klient podaje swój adres kontaktowy, numer telefonu oraz adres e-mail. MobileShop nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładności podane przez klienta w procesie reklamacji i nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia produktu do klienta w przypadku podania nieprawdziwego lub niedokładnego adresu.

Klient jest zobowiązany przesłać wszystkie dokumenty związane z produktem wraz z samym produktem. Dopóki MobileShop nie ma w posiadaniu wszystkich dokumentów, procedura reklamacji nie zostanie uruchomiona.

Jeśli klient nie dostarczy brakujących dokumentów lub brakujących części produktu, reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną.

Jeśli produkt zawiera hasła, klient jest zobowiązany do zgłoszenia odpowiednich haseł w reklamacji lub usunięcia ich przed wysłaniem produktu. Jeśli tak się nie stanie, data rozpoczęcia procedury reklamacji zostanie przełożona na dzień dostarczenia kodów dostępu i haseł do produktu.

MobileShop nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia danych i programów znajdujących się w towarach w przypadku reklamacji. W tym kontekście zaleca się, aby klient sporządził kopię zapasową wszystkich danych i programów produktu, wysłanych w ramach reklamacji.

 XII PRYWATNOŚĆ

Polityka prywatności MobileShop odnosi się do korzystania z tej witryny, a jej warunki wchodzą w zakres niniejszego regulaminu i postanowień. Korzystając ze Strony, potwierdzasz i zgadzasz się, że transmisje internetowe nigdy nie są całkowicie prywatne lub bezpieczne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie wiadomości lub informacje wysyłane do Witryny mogą być odczytywane lub przechwytywane przez innych, nawet jeśli istnieje specjalne zawiadomienie, że dana transmisja jest szyfrowana. Informacje o płatnościach są zabezpieczone za pomocą szyfrowania bankowego (procesor płatności i system PayPal) protokołu SSL, a MobileShop nie ma związku z tymi poufnymi informacjami.

Jakie dane personalne zbieramy

Tworząc swój identyfikator ID w MobileShop, rejestrując produkty, kupując produkt, możemy zbierać różne informacje, w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail i preferencje dotyczące kontaktu. Ponadto, MobileShop może zapytać Klienta o dodatkowe, niezbędne dokumenty, na przykład: dowód adresu, dowód osobisty itp. MobileShop ma prawo wymagać środków bezpieczeństwa, co świadczy o naszej chęci ochrony klientów przed potencjalnymi oszustwami. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, MobileShop zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub odroczenia dostawy, dopóki powyższy wymóg nie zostanie dopełniony.

Jeśli udostępniasz swoje treści rodzinie i przyjaciołom korzystając z produktów MobileShop, wysyłasz bony podarunkowe i produkty, MobileShop może zbierać informacje o nich, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu.

Rejestrując się jako Użytkownik na Stronie jako osoba zainteresowana zgodnie z ustawą z 122/2013  dot. ochrony osobistej danych niniejszym dobrowolnie wyrażam zgodę zgodnie z § 11 ustawy, na przetwarzanie i przechowywanie wszystkich moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, które ja, jako użytkownik, pozwalam na  przetwarzanie przez Stronę, które użytkownik dobrowolnie ujawnia za pośrednictwem Witryny w celach niezbędnych do dostarczenia produktów, w celach marketingowych do Morning Ideas s.r.o. z siedzibą: Klincová 35 Bratislava 821 08. Potwierdzam również prawidłowość, prawdziwość i aktualność danych danych osobowych.

Zgoda ta może zostać w dowolnym momencie odwołana poprzez powiadomienie na piśmie wysłanym do siedziby głównej adresu korespondencyjnego: Morning Ideas s.r.o. z siedzibą: Klincová 35 Bratislava 821 08 lub elektronicznie, wysyłając zawiadomienie na adres e-mail info@mobileshop.eu

W przypadku wykonania prawa § 28 akt. I osoba będzie kontaktowała się z operatorem wyłącznie na wyżej podany adres.

MobileShop może przetwarzać dane osobowe Użytkownika do czasu, aż zgoda na przetwarzanie nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zapewnia ich zablokowanie i usunięcie zgodnie z Ustawą; pod warunkiem, że nie stanowi to uszczerbku dla ewentualnego obowiązkowego przetwarzania lub archiwizowania danych osobowych zgodnie z przepisami. MobileShop zapewnia, że przesyłanie danych osobowych w państwach członkowskich UE lub państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie odpowiednio zabezpieczać prawa i uzasadnione interesy zainteresowanych osób.

Polityka Cookies

MobileShop korzysta z cookies – małych plików tekstowych, które są umieszczane w przeglądarce, aby strona zapewniała lepsze doznania użytkownika. Zasadniczo pliki cookies są używane w celu zachowania preferencji użytkownika, przechowywania informacji o takich rzeczach, jak koszyki zakupowe oraz dostarczania zanonimizowanych danych śledzenia do aplikacji innych firm, takich jak Google Analytics. Pliki cookies znacznie ułatwiają przeglądanie stron. Istnieje jednak możliwość wyłączenia plików cookies na tej stronie jak i na innych. Najskuteczniejszym sposobem na to jest wyłączenie plików cookies w przeglądarce. Sugerujemy skorzystanie z sekcji Pomoc w przeglądarce. Czytaj więcej na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej.

Jak używamy danych osobowych 

 1. Dane osobowe, jakie zbieramy pozwalają nam na przesyłanie informacji o najnowszych produktach MobileShop, aktualizacjach oprogramowania i nadchodzących wydarzeniach. Pomaga nam również ulepszać nasze usługi, treści i reklamy.
 2. Korzystamy również z danych osobowych aby pomóc nam opracowywać, dostarczać i ulepszać nasze produkty, usługi, treści i reklamy.
 3. Od czasu do czasu, możemy używać danych osobowych w celu wysyłania ważnych powiadomień, takich jak wiadomości dotyczące zakupów i zmian w naszym regulaminie, warunkach i zasadach. Ponieważ ta informacja jest ważna dla Twojej interakcji z MobileShop, nie możesz wylogować się z otrzymywania tych powiadomień.
 4. Możemy również korzystać z danych osobowych do celów wewnętrznych, takich jak audyt, analiza danych i komunikacja z klientem.

 XIII ZASTRZEŻENIA

MOBILESHOP NIE DAJE GWARANCJI, ŻE STRONA LUB JAKAKOLWIEK TREŚĆ BĄDŹ USŁUGA JEST WOLNA OD WIRUSÓW CZY, ŻE TAKIE DEFEKTY BĘDĄ NAPRAWIONE. JAK RÓWNIEŻ, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY NIE BĘDZIE ZAPEWNIAŁO SPECYFICZNYCH WYMAGAŃ.

STRONA I JEJ ZAWARTOŚĆ SĄ DOSTARCZANE W STANIE "TAK, JAK I JEST" I JAKO "DOSTĘPNE". WSZYSTKIE INFORMACJE DOSTARCZANE NA STRONIE MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA. MOBILESHOP NIE MOŻE ZAPEWNIĆ, ŻE ŻADNE PLIKI LUB INNE DANE POBRANE Z WITRYNY BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB ZANIECZYSZCZEŃ CZY NISKICH FUNKCJI. MOBILESHOP WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE DOKŁADNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

MOBILESHOP ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA AKTY, POMINIĘCIA I POSTĘPOWANIE JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU Z LUB ZWIĄZANE Z UŻYCIEM STRONY I / LUB JAKIMIKOLWIEK USŁUGAMI MOBILESHOP. PONOSISZ CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY I WSZELKICH POWIĄZANYCH STRON. JEDYNYM ROZWIĄZANIEM, W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA ZE STRONY I INNYCH TREŚCI MOBILESHOP JEST ZAPOPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY I TREŚCI. OGRANICZENIE TO ODNOSI SIĘ NA UMOWĘ POMIĘDZY STRONAMI.

Powyższe wyłączenie odpowiedzialności odnosi się do wszelkich szkód, odpowiedzialności lub urazów spowodowanych przez niepowodzenie w działaniu, błąd, zaniechanie, przerwanie, usunięcie, uszkodzenie, opóźnienie w działaniu lub transmisji, wirus komputerowy, awaria linii komunikacyjnej, kradzież lub zniszczenie lub nieautoryzowany dostęp do, zmiany lub użycia, w przypadku naruszenia umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania lub jakiejkolwiek innej przyczyny.

MobileShop zastrzega sobie prawo do wykonania dowolnej z poniższych czynności, w dowolnym czasie i bez powiadomienia: (1) do modyfikowania, zawieszania lub zakończenia działania lub dostępu do Witryny lub jakiejkolwiek części Witryny z dowolnego powodu; (2) do modyfikacji lub zmiany Witryny lub jakiejkolwiek części Witryny oraz wszelkich stosownych zasad lub warunków; oraz (3) w celu przerwania działania Witryny lub jakiejkolwiek części Witryny, jeśli jest to konieczne do rutynowej lub nierutynowej konserwacji, korekty błędów lub innych zmian.

 XIV OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z wyjątkiem sytuacji zabronionych przez prawo, MobileShop w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe lub represyjne szkody, w tym utracone zyski, nawet jeśli MobileShop został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

Jeśli, niezależnie od innych postanowień niniejszego regulaminu, MobileShop zostanie uznany za odpowiedzialnego za jakiekolwiek szkody lub straty, które powstają lub są w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z Witryny lub jakiejkolwiek Treści, odpowiedzialność MobileShop nie przekracza więcej niż (1) łączna opłata za subskrypcję lub podobne opłaty związane z usługą lub funkcją strony opłacaną w witrynie w okresie sześciu miesięcy przed datą pierwotnego roszczenia wobec MobileShop (z wyłączeniem ceny zakupu jakichkolwiek produktów) lub (2) 100,00 EUR.

 XV ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się przestrzegać i zatrzymać MobileShop, jego funkcjonariuszy, dyrektorów, akcjonariuszy, poprzedników, następców w interesie, pracowników, agentów, filii i podmiotów stowarzyszonych, od jakichkolwiek żądań, strat, odpowiedzialności, roszczeń lub wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej), wniesionych przeciwko MobileShop przez jakąkolwiek osobę trzecią z powodu lub w wyniku korzystania z Witryny lub w związku z korzystaniem z niej.

 XVI NARUSZENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW

MobileShop może ujawnić wszelkie informacje, które posiadamy o Tobie (w tym Twoją tożsamość), jeśli stwierdzimy, że takie ujawnienie jest niezbędne w związku z dochodzeniem lub skargą związaną z korzystaniem z Witryny lub w celu zidentyfikowania, skontaktowania się lub wszczęcia postępowania prawnego przeciwko komuś, kto może być odpowiedzialny za spowodowanie obrażeń lub ingerencji (umyślnie lub nieumyślnie) w prawa lub własność MobileShop lub prawa lub własności odwiedzających lub użytkowników Witryny, w tym klientów MobileShop. MobileShop zastrzega sobie prawo do ujawniania wszelkich informacji, które MobileShop uzna za konieczne w celu spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów, regulacji, procedur prawnych lub wniosków rządowych. MobileShop może również ujawniać twoje informacje, gdy stwierdzi, że obowiązujące prawo wymaga lub zezwala na takie ujawnienie, w tym wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że MobileShop może zachować transmisję lub komunikację ze strony MobileShop za pośrednictwem Witryny lub dowolnej usługi oferowanej w Witrynie, a także może ujawnić takie dane, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli ustali, że takie zachowanie lub ujawnienie jest zasadnie konieczne, aby (1) postępować zgodnie z prawem, (2) egzekwować niniejszy regulamin, (3) odpowiadać na roszczenia, że jakiekolwiek takie dane naruszają prawa innych osób lub (4) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste osób trzecich; MobileShop, jego pracownicy, użytkownicy lub odwiedzający Witrynę oraz społeczeństwo.

Zgadzasz się, że MobileShop może, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, przerwać twój dostęp do Strony i / lub zablokować twój przyszły dostęp do niej, jeśli stwierdzimy, że naruszyłeś te Warunki i inne umowy lub wytyczne, które mogą być związane z korzystaniem z Witryny. Zgadzasz się również, że każde naruszenie przez Ciebie niniejszych Warunków będzie bezprawną i nieuczciwą praktyką biznesową i spowoduje nieodwracalną szkodę dla MobileShop, dla którego odszkodowania pieniężne byłyby niewystarczające i wyrażasz zgodę na uzyskanie przez MobileShop nakazu sądowego lub jeśli MobileShop uzna to za konieczne lub odpowiednie w danych okolicznościach. Te środki zapobiegawcze stanowią dodatek do wszelkich innych środków odwoławczych, które MobileShop może mieć na mocy prawa lub kapitału własnego.

Zgadzasz się, że MobileShop może, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, zakończyć dostęp do Witryny z przyczyn, które obejmują (między innymi) (1) żądania organów ścigania lub innych agencji rządowych, (2) żądanie użytkownika (samoistne usunięcie konta), (3) przerwanie lub istotną modyfikację Witryny lub jakiejkolwiek usługi oferowanej w Witrynie lub za jej pośrednictwem, lub (4) nieoczekiwane problemy techniczne li inne.

Jeśli MobileShop podejmie jakiekolwiek kroki prawne przeciwko Tobie w wyniku naruszenia niniejszych Warunków, MobileShop będzie uprawniony do odzyskania od Ciebie, a ty zgodzisz się zapłacić wszelkie uzasadnione honoraria prawników i koszty takich działań, a ponadto do każdej innej ulgi przyznanej MobileShop. Zgadzasz się, że MobileShop nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie lub osób trzecich za zamknięcie dostępu do Witryny w wyniku jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków.

 XVII ZMIANA ZASAD I WARUNKÓW

MobileShop zastrzega sobie prawo do zmiany, opóźnienia lub definitywnego zakończenia świadczenia usług świadczonych za pośrednictwem Witryny oraz niniejszych Warunków w dowolnym czasie, a ponadto do zmiany lub usunięcia zawartości strony w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

MobileShop zastrzega sobie również prawo do odmowy świadczenia usług, w szczególności w przypadku, gdy korzystanie z usługi jest niezgodne z treścią niniejszych Warunków ogólnych i Polityki prywatności lub jeśli jest sprzeczne z interesem biznesowym MobileShop.

 XVIII PRAWO OBOWIĄZUJĄCE, RÓŻNE

Niniejszy regulamin należy interpretować i wykonywać zgodnie z prawem obowiązującym na Słowacji, w szczególności z przepisami kodeksu handlowego nr 513/1991. Jeśli nabywca jest uważany za konsumenta, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego nr 40/1964. Odpowiednie sądy Słowacji mają wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków. Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznana za niezgodne z prawem, , nieważna lub niewykonalna, ta część zostanie uznana za oddzielną od niniejszych Warunków i nie będzie miała wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Niniejsze Warunki są napisane w języku angielskim i przetłumaczone w celach informacyjnych na polski. Niniejszy regulamin stanowi jedyne warunki pomiędzy MobileShop a klientami, a relacje między nimi będą regulowane wyłącznie niniejszymi warunkami. Niniejszy Regulamin zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i porozumienia. W zakresie, w jakim cokolwiek związane jest z treścią Witryny jest sprzeczne lub niezgodne z niniejszym regulaminem, pierwszeństwo ma Regulamin, o ile nie jest to zabronione przez prawo. Nagłówki rozdziałów i podrozdziałów niniejszych Warunków służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają na celu wpływania na interpretację lub konstrukcję któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Jeśli MobileShop nie wyegzekwuje jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków, nie będzie uważane za zrzeczenie się takiego postanowienia ani za jego prawo do egzekwowania takiego postanowienia.

Używamy plików cookie, aby polepszyć Twoje wrażenia. Kontynuując odwiedzanie tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.  Polityka cookies